Regulamin

REGULAMIN BIEGU „SŁUPSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI”

 

Cele i założenia biegu

  • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
  • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
  • Wyłonienie najszybszych Słupszczan w biegu na 10km

Organizator

Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk

Sponsorzy

Urząd Miejski w Słupsku,  DIAB sp. z o.o., LAMINOPOL sp. z o.o., C-L sp. z o.o., Multisalon Auto DIUG, Igmar A.D., Herbaciarnia „W Spichlerzu”, Media Markt, Pepsport

Patroni Medialni

Głos Pomorza, Radio Koszalin, Kanał 6

Termin i miejsce

11 listopada 2017, godz. 13.00

Miejsce  startu – ul. Filmowa przy Tramwaju

Rodzaj trasy – trasa płaska, 100% nawierzchni twardej (chodniki , kostka brukowa, asfalt ).

Trasa biegu – dystans 10 km – 3 pętle po 3,34km –  ul. Filmowa, Łukasiewicza, Mostnika, Bulwar ks. Popiełuszki, ul. Kowalska, Zamenhofa, Piekiełko, Grodzka, Murarska, Sienkiewicza,  Jedności Narodowej, Wojska Polskiego, Nowobramska. Trasa będzie wytyczona za pomocą taśm oraz barierek, przewiduje się udział sędziów-wolontariuszy w newralgicznych punktach trasy, aby zawodnicy nie pobłądzili.

Trasa będzie wyznaczona głównie ulicami gdzie będzie wstrzymany ruch drogowy, oraz w miejscach tylko dla pieszych.

Trasa nie posiada atestu PZLA, ale jest dokładnie zmierzona metodą GPS.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

Ustalony został limit na 500 uczestników. Decyduje kolejność wpłat.

Zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem strony www.domtel-sport.pl , www.maratonypolskie.pl oraz  na miejscu startu od godziny 11.00 do 12.35

Opłata startowa wynosi :

30 PLN – do 31października 2017. Opłata płatna przelewem na konto STOPA Słupsk, ul. Rynek Rybacki 1, BGŻ O/Słupsk 48 2030 0045 1110 0000 0255 2960 z dopiskiem  „Bieg Niepodległości, imię i nazwisko”

45 PLN – między 1 a 9 listopada 2017 płatna przelewem oraz  płatna gotówką w dniu zawodów

W ramach opłaty startowej, każdy zawodnik otrzyma dobrej jakości, bawełnianą koszulkę pamiątkową, ale dotyczy to tylko tych zawodników, którzy opłacą bieg do 31 października. Wzór koszulki będzie dostępny do obejrzenia na stronie internetowej biegu.

Opłata nie podlega zwrotowi.

W biegu mogą uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

Pomiar czasu dokonywany będzie elektronicznie przy pomocy chipów.

Biuro zawodów będzie mieścić się w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Niedziałkowskiego 2.

Czynne 10.11.2017 w godz. 16:00 – 18:00 i 11.11.2017 w godz.  9.30 -12.45

Klasyfikacja końcowa

Organizator przewiduje podział zawodników na 5 kategorii wiekowych:

M1 i K1 16-30 lat,

M2 i K2 30-40 lat,

M3 i K3 40-50 lat,

M4 i K4 – 50-60 lat,

M5 i K5 –  powyżej 60 lat 

oraz kategoria open – dla wszystkich uczestników oddzielnie kobiet i mężczyzn.

Osobno będzie prowadzona klasyfikacja Słupszczan i Słupszczanek. Aby być klasyfikowanym w tej klasyfikacji, należy przedłożyć organizatorom przed biegiem dowód osobisty z aktualnym zameldowaniem w Słupsku.

Klasyfikacja końcowa oparta na czasie brutto.

Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych www.maratonypolskie.pl, www.stopa.slupsk.pl oraz na stronach UM Słupsk.

Klasyfikacje dodatkowe

W ramach biegu zostaną rozegrane Drużynowe Mistrzostwa Firm Kompozytowych. Firmy zgłaszają drużyny co najmniej trzyosobowe. O kolejności decyduje łączny czas trzech najszybszych osób z drużyny. Regulamin dodatkowej klasyfikacji będzie opublikowany w osobnym dokumencie.

W trakcie biegu będzie prowadzona klasyfikacja sprinterów. Regulamin „SPRINTEM Z BEKO” będzie opublikowany w osobnym dokumencie.

Nagrody

Organizator przewiduje następujące nagrody pieniężne w kategorii open wśród kobiet i mężczyzn: 1 miejsce  – 500 PLN, 2 miejsce – 400 PLN, 3 miejsce – 300 PLN.

Organizator przewiduje następujące nagrody pieniężne w kategorii najlepszy Słupszczanin/Słupszczanka – 1 miejsce 300 PLN, 2 miejsce 200 PLN, 3 miejsce 100 PLN.

Organizator przewiduje 3 nagrody pieniężne po 100 PLN za zajęcie miejsc bonusowych. Miejsca bonusowe zostaną podane tuż przed biegiem.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla pierwszej trójki w kategoriach wiekowych.

Nagrody nie dublują się.

Każdy uczestnik biegu otrzyma na mecie pamiątkowy odlewany medal.

Rozdanie nagród odbędzie się tuż po biegu, ok. godziny 15:00 w hali sportowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Niedziałkowskiego 2.

Postanowienia końcowe

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.

Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż, odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych.

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia opłaconych zgłoszeń 500 uczestników.

Organizator zapewnia szatnie, prysznice i depozyt. Będą się one znajdowały w OSR przy ulicy Niedziałkowskiego 2.

Organizator zapewnia 40 miejsc parkingowych – 40 miejsc przy OSR ul. Niedziałkowskiego 2. Więcej miejsc parkingowych na bezpłatnych tego dnia parkingach publicznych miasta Słupska.

Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie sanitarne w okolicy startu.

Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.

Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW.

Organizator zapewnia wodę w trakcie oraz po biegu, oraz posiłek regeneracyjny po biegu.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 24 godzin.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Regulamin może ulec nieznacznym zmianom. O zmianach organizator poinformuje za pośrednictwem strony www.biegniepodleglosci.slupsk.pl oraz www.stopa.slupsk.pl, a także na facebooku wydarzenia.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
slawomir.cwirko@pl.diabgroup.com

Sławomir Ćwirko
tel. 602 449 660

Dodaj komentarz